สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองปลิง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางศิริวรรณ สำเริงรัมย์
ครู
40,860
2
นายเวียงชัย จันทะคาม
ครู
39,370
3
นายมนตรี เภสัชชา
ครู
34,430
4
นายคำสิน ผิวสุข
ครู
37,900
5
นายกุศล ภูมั่ง
ครู
34,430
6
นางจันทร์แรม สะเริญรัมย์
ครู
34,470
7
นายดนัย มนเพียรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040