สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองเฒ่ากา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเบญจมาศ ชำนาญกิจ
ครู
19,950
2
นางพนิดา อะเพื่อนรัมย์
ครู
12,530
3
นายพีระศักดิ์ ศรีพิริยกุล
ครู
21,950
4
นางชลนภา เสนากลาง
ครู
34,430
5
นางเสาวณิต ชมภูบุตร
ครู
30,850
6
นางไพรรุณี ฤทธิ์ไธสง
ครู
37,830
7
นายสุวรรณ์ พรมมา
ครู
38,620
8
นายสมเดช สะเทินรัมย์
ครู
37,830
9
นางปราณี คำคง
ครู
37,830
10
นายจันศรี รักพร้า
ช่างไม้-ช่างปูน
17,880
11
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
44,560