สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
25
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเลอพงษ์ นาควัชระ
ครู
35,640
2
นายกิตติพงษ์ โตหนึ่ง
ครู
32,060
3
นายบุญรอด แสนหิน
ครู
23,450
4
น.ส.สุภัทราภรณ์ สุขหนา
ครู
31,870
5
นายสุรพล พวงมาเทศ
ครู
28,190
6
นายก้องเกียรติ พลสงคราม
ครู
36,250
7
นายเจษฎา พรหมบุตร
ครู
40,100
8
น.ส.ดอกไม้ ปานเกิด
ครู
46,040
9
นายเสถียร สมันรัมย์
ครู
52,060
10
นางสมมาศ หาสูง
ครู
19,460
11
นางทัศพร ไตรรัตน์
ครู
20,960
12
น.ส.กรรณิกา เส็งนา
ครู
14,620
13
นายอุทัย เพียงไธสง
ครู
44,560
14
นางบุษพร โตหนึ่ง
ครู
34,470
15
นายกมลชัย ชุนไธสง
ครู
36,840
16
นายศิริ หาสูง
ครู
52,060
17
นายสุทัศน์ ขันธ์หงษ์
ครู
46,760
18
นายพิเชษฐ์ ที่รัก
ครู
43,800
19
นายยุทธพงษ์ ประสีระเตสัง
ครู
46,760
20
นางประยูร เพียงไธสง
ครู
43,800
21
นางประภรพรรณ โพธิ์นา
ครู
37,830
22
นางศิริรัตน์ ประสีระเตสัง
ครู
49,420
23
นายทำนอง สครรัมย์
ครู
46,760
24
นางครุณีย์ สครรัมย์
ครู
43,800
25
นางแสงจันทร์ พุทวงศ์
ครู
33,800
26
น.ส.ณัฐกฤตา เกณรัมย์
ครูผู้ช่วย
9,700
27
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290
28
นางสงวน อรัญเพิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21,950