สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองกุง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสามารถ ภานุวงษ์
ครู
46,040
2
นายไพโรจน์ เจริญรัมย์
ครู
35,050
3
นายอุทัย เกตุไธสง
ครู
35,050
4
นางสุธน กาวไธสง
ครู
30,020
5
นายเจริญ สาลีรัมย์
ครู
27,500
6
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900