สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  เรืองทองสามัคคี ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจันทร์ศรี สมันรัมย์
ครู
32,060
2
นายเสนีย์ จ๋าพิมาย
ครู
37,830
3
นางสุวรรณา จ๋าพิมาย
ครู
37,830
4
นางนวลพรรณ ประกอบมิตร
ครู
37,460
5
นายประจักษ์ ปาปะเก
ครู
22,460
6
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,430