สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดโนนสำราญ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจรีภรณ์ วิทยอักษรศรี
ครู
34,470
2
นายเสนีย์ ดีกา
ครู
37,460
3
นางอรประไพ แผ้วพลสง
ครู
33,850
4
นายประสิทธิ์ แสนโคตร
ครู
18,970
5
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23,450