สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางฉวีวรรณ์ น้อยวิมล
ครู
27,580
2
น.ส.ส้มลิ้ม สะเมนรัมย์
ครู
23,450
3
น.ส.รัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์
ครู
28,810
4
นางมาลัย ภักดีเกียรติ
ครู
40,860
5
นายบุญคง ศรีธร
ครู
46,040
6
นางบุญเรือง บุตรมาตร์
ครู
37,900
7
นายภวัต รัตน์นนท์
ครู
45,290
8
นายภิรมย์ ภักดีเกียรติ
ครู
36,480
9
นายสมาน ชัยบุตร
ช่างไม้-ช่างปูน
17,570
10
นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370