สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านลุงม่วง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายนพรัตน์ ปรัชญาวงศ์ชัย
ครู
45,290
2
นางจรูญศรี วรจันทร์
ครู
43,080
3
นางสุขวดี เหล็กดี
ครู
45,290
4
น.ส.รินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธี
ครู
18,270
5
นางอภันตรี คะเณวัน
ครู
38,620
6
นางฉวีวรรณ อินนอก
ครู
19,950
7
นางภารุจา สุทธิศิลป์
ครู
37,830
8
นายบุญมี พิหูสูตร
ครู
18,970
9
นางษณิชศา ที่รักษ์
ครู
28,810
10
นางทิวาพร ธนานุกูล
ครู
41,580
11
นายนิพล อินนอก
ครู
38,620
12
นางสุรัตน์ จันทร์จำเริญ
ครู
37,460
13
นายนิลรัตน์ จันทร์จำเริญ
ครู
36,250
14
นายยุทธการ เสนากลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420