สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางณัฐพร เหล็กดี
ครู
40,860
2
นางกุหลาบ เมรสนัด
ครู
40,860
3
นางนงค์รักษ์ โล้เจริญรัตน์
ครู
37,200
4
นายสุจิน ประจำ
ครู
36,480
5
นางอรวิภา วัฒนะ
ครู
21,950
6
นายพิบูรณ์ บุญเที่ยง
ช่างไม้-ช่างปูน
15,140
7
นายกิติชัย ตุพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470