สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหนองขุนปราบ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสนั่น ประสงใด
ครู
33,800
2
นางอำไพ สิงเดช
ครู
42,330
3
นายคำอ้าย สิงเดช
ครู
38,620
4
นางสุพรรณ ประสงใด
ครู
31,870
5
นางสมนึก ลินทอง
ครู
22,460
6
นายอาทร พิเลิศ
ครู
23,940
7
นายวุฒิกร ปักกาสิเน
ช่างไม้-ช่างปูน
16,960
8
น.ส.ปราณี แซ่โซ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
33,850