สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านห้วยมะไฟ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายธงชัย สะเทียนรัมย์
ครู
43,800
2
นางสำราญ กรมสูงเนิน
ครู
28,050
3
นายวรางกูร พูนกลาง
ครู
26,970
4
นายธรรมประยูร สถิตรัมย์
ครู
37,900
5
นางจงกลณี สุวรรณธาดา
ครู
22,940
6
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24,440