สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหนองสองห้อง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเอนก บุญมาก
ครู
35,050
2
น.ส.สุนันท์ เสทียนรัมย์
ครู
22,940
3
นายบุญส่ง กรมสูงเนิน
ครู
21,460
4
นายรชต ลิไธสง
ครู
30,280
5
นางสุภาภรณ์ สิทธิถนอมวงศ์
ครู
14,220
6
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470