สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหนองครก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจันทร์ศรี แสงสุวรรณ์
ครู
36,250
2
นางหนูพิน สาทักรัมย์
ครู
20,960
3
นายฉัตรชุมพล ชำนาญกิจ
ครู
22,460
4
นางลำพรรณ อ่อนนวล
ครู
36,840
5
นายพิสิษฐ์ กิจพิสิฐปรีชา
ครู
42,330
6
นายนิพนธ์ อ่อนนวล
ครู
43,800
7
นางฐานิศวร์ กิจพิสิฐปรีชา
ครู
40,100
8
นางบังอร แก้วบุตรดี
ครู
18,470
9
นายเทอดศักดิ์ พูนทรัพย์
ช่างไม้-ช่างปูน
17,570
10
นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26,970