สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหนองเก้าข่า ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสมศรี รูขะจี
ครู
41,580
2
นายเอกชัย แสงดี
ครู
23,940
3
นายประดิษฐ์ อินทร์เอี่ยม
ครู
40,860
4
นายสุริยะ ปานาลาด
ครู
37,830
5
นางเตือนใจ ปานาลาด
ครู
39,370
6
นายบัวแก้ว บุญอำนวย
ครู
43,800
7
นางพันออน ปานาลาด
ครู
53,080
8
นางคำพอง รูขะจี
ครู
50,290
9
นายบุญถิ่น พลแสน
ช่างไม้-ช่างปูน
16,960
10
นายโกวิท หมวกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29,420