สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านเมืองแฝก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเยาวรีย์ ตอรบรัมย์
ครู
37,830
2
นางประยงค์ เธียรวรรณ
ครู
36,480
3
นายวินิด เชือกรัมย์
ครู
34,430
4
นายบุญส่ง แสงปัสสา
ครู
29,140
5
นางสุขจิตร สวงรัมย์
ครู
35,050
6
นางธณิตตา กิ่งวงศา
ครู
25,440
7
นายสมคิด ใยไธสง
ครู
14,620
8
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620