สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองแวง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุล
ครู
40,100
2
นายอนุรักษ์ หมื่นหาวงศ์
ครู
19,460
3
น.ส.สุภาวดี แสงโทโพธิ์
ครู
14,620
4
นายทินกรณ์ พิลึกนา
ครู
21,460
5
นายพนัส ด้วงเอก
ครู
18,970
6
นายลำปาง หมื่นหาวงศ์
ครู
19,460
7
นางศศิวิมล เชิดกลิ่น
ครู
19,460
8
นางทิพวัลย์ ศรีโคตร
ครู
19,460
9
นางกัลยา เวียงนนท์
ครู
27,580
10
นางมัณฑนา แสมรัมย์
ครู
37,900
11
นายวิชิต ละมุล
ครู
41,580
12
นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,760