สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองตาดน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายยุทธภูมิ ภูมิเขต
ครู
38,620
2
นางนงนุช จิมมะเริง
ครู
25,440
3
นางปิยะมาศ ทองหวาน
ครู
22,940
4
นางพิกุล โอทารัมย์
ครู
21,460
5
นางวรวรรณ วิทักษบุตร
ครู
46,040
6
นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์
ครู
39,370
7
นายธวัช วิทักษบุตร
ครู
40,100
8
นางอาภรณ์ หมั่นกิจ
ครู
37,900
9
นางลักษณศรี มนเพียรจันทร์
ครู
43,800
10
นายอุทัย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290