สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองหญ้าปล้อง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางนภาศรี ขาวงาม
ครู
48,540
2
นางอุหลัน สิบรัมย์
ครู
38,620
3
นางวีรยา สวัสดิ์รัมย์
ครู
37,830
4
น.ส.อนงค์ สุวรรณฑา
ครู
23,940
5
นางกาญจนาพร สิรัมย์
ครู
25,440
6
นางบุบผา ศรีพนามน้อย
ครู
29,420
7
นายสุเนต โฉมดี
ช่างไม้-ช่างปูน
15,720
8
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,080