สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านทะเมนชัย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสุนันท์ สายสุพรรณ
ครู
46,760
2
นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์
ครู
41,580
3
น.ส.สุพัตรา งามสง่า
ครู
14,620
4
นายบุษกร สาลีรัมย์
ครู
16,260
5
น.ส.ปราณี สันรัมย์
ครู
30,620
6
นางอรวรรณ สายสุพรรณ
ครู
46,760
7
นางจีรวัฒน์ เศษมาก
ครู
45,290
8
นางลักษณา ประกอบมี
ครู
37,830
9
น.ส.พรทิพย์ เจนจิตขจร
ครู
44,560
10
น.ส.จันทร์เพ็ญ จำรูญพงษ์
ครู
45,290
11
นางพรพิมล เมืองงาม
ครู
46,040
12
นางรัชนี เจษฎาภาณุกุล
ครู
43,800
13
น.ส.จิราภรณ์ ภักดีนอก
ครู
21,460
14
นายสิทธิพงษ์ ช่วงรัมย์
ช่างไม้-ช่างปูน
15,440
15
นายจำนงค์ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,060