สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านบริหารชนบท ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวุฒินันท์ ละมุล
ครู
46,040
2
นางสุทธา ละมุล
ครู
42,330
3
นางกัญญาพิไล พวงมาเทศ
ครู
25,930
4
น.ส.รัติพันธ์ สันรัมย์
ครู
30,620
5
นางสุภัทรา ละมุล
ครู
28,590
6
นายสนอง ชุมรัมย์
ครู
37,830
7
น.ส.ปิยภัทร สูงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26,980