สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองม่วง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุภาภรณ์ เกรยรัมย์
ครู
23,940
2
น.ส.วิลาวัณย์ ละมุล
ครู
14,620
3
นางบังอร สุทธิวงศ์
ครู
22,940
4
นายปรีชา เกรยรัมย์
ครู
30,020
5
นางศรีนวล เปี่ยมปฐม
ครู
29,140
6
นางบุญยดา แฟมไธสง
ครู
36,480
7
นางสิริประภา กิ่งวงศา
ครู
34,470
8
นางรพีพรรณ รัตนชีวพงศ์
ครู
44,560
9
นางประทีป ด่านแก้ว
ครู
47,660
10
นายวุฒิพงศ์ จันทะเมนชัย
ครู
37,900
11
นางจารุวรรณ คุ้มบัวบาน
ครู
36,250
12
นายไพบูลย์ รัตนชีวพงศ์
ครู
44,560
13
นายนิยม ซอมรัมย์
ครู
46,040
14
นายล้วน เสนานอก
ครู
32,650
15
นางวราภรณ์ จำปาแดง
ครู
38,620
16
นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุง
ครู
37,900
17
นายอำพล พรมน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,940
18
ส.ต.อ.ยรรยง ศิลาชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
24,930