สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองบัว ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวรวรรธน์ พัฒน์ธนกฤษศิริ
ครู
45,290
2
นางวชิรารัตน์ พัฒน์ธนกฤษศิริ
ครู
45,290
3
น.ส.วิภาพร รัตนรุ่งโรจน์
ครู
42,330
4
น.ส.กัญญนันทน์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
ครู
28,190
5
นายวิเชียร สืบเพ็ง
ครู
19,950
6
นายวีระ พรมทองพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900