สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองไทร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเสริมเกียรติ สำรวมรัมย์
ครู
38,620
2
นายเอนก ถนอมศิลป์
ครู
41,580
3
นายมนตรี ธรรมธุระ
ครู
39,370
4
นางเบญจศีล ถนอมศิลป์
ครู
46,760
5
นางกฤติกา บุญมน
ครู
38,620
6
นางพนารัตน์ แสงดี
ครู
24,440
7
นายไพฑูรย์ สนิทรัมย์
ช่างไม้-ช่างปูน
15,720
8
นายจรงศักดิ์ ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
35,120