สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านหนองปลาไหล ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัย
ครู
40,860
2
นางสำเรียง ชาญณรงค์
ครู
33,260
3
นายทองอินทร์ แกล้วกล้า
ครู
31,870
4
นางนุสรา บุตรเกิ่ง
ครู
24,930
5
นายนพดล เถื่อนแก้ว
ครู
25,930
6
นางวิสุทธิ์ภร ธีธันยธรณ์
ครู
34,470
7
นางสุกาญจน์ กีรติมหาตม์
ครู
39,370
8
นายสุวสันต์ ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,760