สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองเมืองต่ำ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสุมน สายเล็ก
ครู
40,100
2
นายประสิทธิ์ สุรางค์กูล
ครู
36,250
3
นายธวัช สุริยะ
ครู
46,040
4
นายวัชรพงษ์ เชือนรัมย์
ครู
14,220
5
นายจำลอง การเกษ
ครู
32,510
6
นางเอื้อง ฉิมมาอุต
ครู
14,220
7
นายนอบ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,200