สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองซอแซ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายมาศ จอนดอน
ครู
35,800
2
นางเพ็ญประภา ชำนิสุทธิ
ครู
34,470
3
นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุล
ครู
28,810
4
น.ส.สาคร ทับทัน
ครู
28,190
5
นายเรืองยศ สมมาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
33,850