สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านหนองกะทิง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายภูษิต ทรงประโคน
ครู
22,940
2
น.ส.คณิตตา กระสังรัมย์
ครู
14,620
3
น.ส.สุภา โชยรัมย์
ครู
19,950
4
น.ส.รพีพรรณ เขื่อนคำ
ครู
24,930
5
นาง นภาพร สุริยะ
ครู
48,540
6
น.ส.ณชุติกาญจน์ ซารัมย์
ครู
44,560
7
นางพิศมัย สายเล็ก
ครู
41,580
8
นางกุลปราณี มั่นยืน
ครู
45,290
9
นางวลัยพันธ์ มาสันเที๊ยะ
ครู
45,290
10
นายฉลอง สางรัมย์
ครู
48,540
11
นายภวัต มาสันเที๊ยะ
ครู
37,830
12
นายอรรถพงศ์ ทองศรี
ครู
48,540
13
นางสีอามร วานิชกิจ
ครู
46,040
14
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
15
นายหนูไกร สามีรัมย์
พนักงานบริการ
17,570