สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  จตุคามสามัคคีวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายไพรัตน์ ประคองใจ
ครู
46,040
2
นายยุทธศักดิ์ อุไรมาลย์
ครู
45,290
3
นางสมพร ประทุม
ครู
42,330
4
น.ส.สายหยุด โพธิ์จันดี
ครู
30,620
5
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24,930