สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองผักโพด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางพรรณี พันธ์ส้อมโส
ครู
37,830
2
นายชาตรี โพธิ์จันดี
ครู
37,830
3
นายจักรทิพย์ เถระวัน
ครู
37,830
4
นายเกียรติศักดิ์ แถวไธสง
ครู
37,200
5
นางมณีรัตน์ ตุพิมาย
ครู
30,020
6
นางสถาพร เลิศยะโส
ครู
31,870
7
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26,980