สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองระนาม ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
3
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสมบุญ สิมสีแก้ว
ครู
31,250
2
น.ส.เรณู ศิริศิลป์
ครู
25,930
3
นางกัลญา ปะสีละเตสัง
ครู
14,220
4
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470