สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางฉวี จบศักดิ์สาย
ครู
37,830
2
นายอุดม ประทีปรัมย์
ครู
46,040
3
นางอุทัยทิพย์ ปาปะขัง
ครู
45,290
4
นางศรีจันทร์ ละมุล
ครู
39,370
5
นางกาญจนา ชุมรัมย์
ครู
37,830
6
นางสุรางค์รัตน์ ตุพิมาย
ครู
25,440
7
นางอภิญญา ขจรพันธ์
ครู
43,800
8
นายเหรียญ แซกรัมย์
ครู
37,460
9
นายเกษม ท้าวยา
ครู
31,440
10
นายธนสาร เกษแก้ว
ช่างไม้-ช่างปูน
18,230
11
นายสมชาย สุเรรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
48,540