สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกใหม่หนองสรวง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายอาทร โพธิ์จันดี
ครู
43,800
2
นางนิศากร แน่นอุดร
ครู
35,640
3
นางสุนันทา ประทุม
ครู
39,370
4
นายพงษ์อรุณ ทองปัญญา
ครู
20,470
5
น.ส.วัฒนา สาลีรัมย์
ครู
43,800
6
นายสันติ เจษฎาภาณุกุล
ครู
44,560
7
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
8
นายประจวบ ชินประโคน
พนักงานบริการ
18,230