สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านบุขี้เหล็ก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวีระศักดิ์ ปัจจัย
ครู
37,900
2
นางพิมสิริ คำจร
ครู
40,100
3
นางอารีย์ ไชยเยชน์
ครู
49,420
4
นางหรรษา แฟมไธสง
ครู
33,140
5
นางประยูรศรี โตหนึ่ง
ครู
45,290
6
ส.อ.อนุศาสน์ รักษาสุวรรณ
ครู
23,450
7
น.ส.ณัฎพินันท์ ศรีบุญเรือง
ครู
20,470
8
น.ส.กัญญา ไผ่ดีนุกุล
ครู
34,470
9
นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23,910