สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเสาวเรศ ทรงประโคน
ครู
21,950
2
นางสุธัญญา สารศรี
ครู
14,620
3
นางสายทอง ลำพูล
ครู
30,620
4
นายสมเพชร โนนสว่าง
ครู
26,450
5
นางอรอินทร์ โพธิธา
ครู
35,800
6
นายสุทธิพงษ์ ลิ้มโสภณ
ครู
42,330
7
นางทิพย์สุดา ละมุล
ครู
23,450
8
นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์
ครู
30,620
9
นางราตรี เภสัชชา
ครู
49,420
10
นายสงวนศักดิ์ บุญพิมพ์
ช่างไม้-ช่างปูน
15,140
11
นายบรรจง สิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040