สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสกุลทิพย์ ตังเทพประสิทธิ์
ครู
37,830
2
นางนุสรา ทองผาย
ครู
35,120
3
นางจิตริณีย์ จันทสิทธิ์
ครู
31,250
4
นางพัชมณ พรหมเอาะ
ครู
51,170
5
นายเวียงชัย กิ่งวงศา
ครู
37,830
6
นางดวงจันทร์ เด่นชัย
ครู
53,080
7
นางปทิตตา ไชยสงคราม
ครู
37,830
8
นายธนิศร พรหมเอาะ
ครู
40,860
9
นางจุฬารัตน์ แถวไธสง
ครู
37,900
10
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28,810