สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านห้วยศาลา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางรัตนาพร ตุพิมาย
ครู
34,470
2
นายกิตติศักดิ์ ทองเย็น
ครู
29,690
3
นางศรีสุดา เตะประโคน
ครู
22,940
4
นายสมศักดิ์ ศรีคุ้มเหนือ
ครู
29,420
5
นางนวลศรี บุญเป้า
ครู
36,480
6
นางวรวรรรณ วรศิริ
ครู
35,120
7
นายประเสริฐ สุทธิสน
ครู
37,900
8
นางสังวรณ์ ทองทิพย์
ครู
39,370
9
นายชาญ ทองทิพย์
ครู
37,830
10
นายอลงกรณ์ จบศักดิ์สาย
ครู
37,830
11
นายสมบูรณ์ ไชยเยชน์
ครู
46,040
12
นางวิราพร รุ่งโรจน์
ครู
19,950
13
นางเพ็ญศิริ ลิ้มโสภณ
ครู
37,200
14
นายสฤษดิ์ ตุพิมาย
ครู
45,290
15
นายบุญเร่ง เจริญสุข
ครู
37,830
16
นายสมปอง ปัจจัย
ครู
39,370
17
นายประพจน์ สดใส
ช่างไม้-ช่างปูน
14,380
18
นายบุดดี หอมดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080