สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านแสลงพัน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเสวียงชัย เสนานอก
ครู
37,830
2
นายสุทธิพงษ์ ทองพราว
ครู
40,100
3
นายสุพรรณ พวงบุรี
ครู
37,830
4
นายสุรพรรณ จันทบาล
ครู
37,830
5
น.ส.รัชนีวรรณ แคนตะ
ครู
14,620
6
นายประดิษฐ์ ประทุม
ครู
38,620
7
นายอำนาจ อินทรศร
ครู
30,280
8
นายเสถียร ไชยสิทธิ์
ครู
25,930
9
นายสุทิน มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080