สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายทองวัน สุขวิเศษ
ครู
36,480
2
นายสันติ กองคำ
ครู
34,470
3
น.ส.ปิยา วิเศษนคร
ครู
22,940
4
นางนงเยาว์ ชาญสุข
ครู
27,580
5
นายพัทยา ทวยเศษ
ครู
14,620
6
นายธนชาต เจริญศิริ
ครู
32,060
7
นายชัยรัตน์ ขวนรัมย์
ครู
14,620
8
นางวรัญญา สนโสม
ครูผู้ช่วย
9,700
9
นายสำเร็จ มีคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100