สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสระสี่เหลี่ยม ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
ครู
23,450
2
นางวชิราภรณ์ วิเศษสัตย์
ครู
22,460
3
นางสุจิตรา บุสดี
ครู
20,960
4
น.ส.กัญจนา สิงห์รัมย์
ครู
16,670
5
น.ส.อุไร พงศ์พัฒนจิต
ครู
13,860
6
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22,460