สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายทองพูน วิหกเหิน
ครู
43,080
2
นางสุรีย์ คงนาค
ครู
41,580
3
นายไพศาล ละมุล
ครู
37,200
4
น.ส.สุดาพร ทวีสุข
ครู
32,510
5
นางขวัญใจ เยี่ยมสวน
ครู
14,620
6
นางชบา ศรีศิริงาม
ครู
19,460
7
นายพนิน ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370