สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
24
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.สายบัว เกตุชาติ
ครู
14,620
2
นายพินัย วิเชียรสินธุ์
ครู
22,940
3
นายบุญมา บ่อไทย
ครู
22,460
4
นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อย
ครู
30,020
5
นายหาญชัย ภิญโญทรัพย์
ครู
47,660
6
นางสุวินีย์ ขันโพธิ์น้อย
ครู
38,620
7
นายอวิรุทธิ์ ปรินทอง
ครู
39,370
8
นางแก้ว วิเศษนคร
ครู
20,470
9
นางระเบียบ เกตุชาติ
ครู
17,970
10
นางเอื้อมพร บ่อไทย
ครู
14,620
11
นายยรรยง บ่อไทย
ครู
14,620
12
นายชาญยุทธิ์ นาตะสุต
ครู
26,980
13
นางนวพร ชาติศักดิ์
ครู
39,370
14
นายทินกร แทนสูงเนิน
ครู
40,860
15
นายสุพรรณ วงศ์จำปา
ครู
37,830
16
นายสมเกียรติ ผดุงทรัพย์ภิญโญ
ครู
37,200
17
นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์
ครู
31,870
18
นายวินัย ปะสีรัมย์
ครู
31,250
19
นางรุจิรา ชัยวิทย์วรกุล
ครู
43,080
20
นางละเอียด มีคม
ครู
39,370
21
นางสำอาง ภิญโญทรัพย์
ครู
43,800
22
นายวิทยา สวนลำใย
ครู
30,850
23
นายพิชญ์ ศรีแก้ว
ครู
40,860
24
นางวราภรณ์ เผือกพันธ์
ครู
34,470
25
นายโยทิน สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170
26
นายไพฑูรย์ จุระยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
35,800