สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านนาศรีนวล ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางดวงจันทร์ แซ่ตัง
ครู
46,040
2
นางสมคิด สังฆะวรรณา
ครู
14,220
3
นางปิยะภรณ์ สนสกุล
ครู
21,460
4
นายนัธทวัฒน์ หาดี
ครู
18,970
5
นายจามร ประไพศักดิ์
ครู
19,460
6
นางกฤตยา หาดี
ครู
18,970
7
นายประทีป สครรัมย์
ครู
37,830
8
นายไพจิต โพธิ์สีดี
ครู
37,900
9
นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์
ครู
43,800
10
นางนัดตราพร สาธุรัมย์
ครู
33,140
11
นางรวีวรรณ สครรัมย์
ครู
32,060
12
นางอำไพ สุระประวัติวงศ์
ครู
35,120
13
นายธนากร จันทร์พลงาม
ครู
46,040
14
นายธีระเชษฐ์ สุระประวัติวงศ์
ครู
40,860
15
นายณรงฤทธิ์ พูนกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080