สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองไฮ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายชูศักดิ์ สุระประวัติวงศ์
ครู
39,370
2
นายสงัด นาราษฎร์
ครู
30,280
3
นางวิไล เสลานอก
ครู
40,860
4
น.ส.พูนทวี ลักขษร
ครู
40,100
5
นางศิริพร สุระประวัติวงศ์
ครู
44,560
6
นายอนันต์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26,450
7
นายแฉล้ม ระไหวนอก
พนักงานบริการ
16,650