สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตูมหวาน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสุดใจ นาเมืองรักษ์
ครู
37,830
2
นางทัชชกร หินทองคำ
ครู
37,900
3
นายศิวกรณ์ ลาลำโกน
ครู
28,190
4
นายทองสุข ชาติคำดี
ครู
33,800
5
นายจันทร์ ประเจริญ
ครู
40,100
6
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23,940