สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านบุโพธิ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางปทิตตา ชุนตินธรารักษ์
ครู
40,100
2
นายองอาจ สำรวมรัมย์
ครู
43,800
3
นายพิทยา สุวัณณุสส์
ครู
37,830
4
นายมณีศักดิ์ แสนปัญญา
ครู
35,050
5
น.ส.เรณู มีแย้มภักดิ์
ครู
22,940
6
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860