สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางบุญพร้อม ก้อนคำใหญ่
ครู
37,830
2
นางแพงสี กามะพร
ครู
41,580
3
นายจรัส สนิทรัมย์
ครู
35,640
4
น.ส.กุหลาบ สนิทรัมย์
ครู
37,830
5
นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์
ครู
40,860
6
นางพรสวรรค์ เกษมลักษณ์
ครู
24,930
7
นายภูวรา หินทองคำ
ครู
35,050
8
นายบุญมี ดีพันธ์
ช่างไม้-ช่างปูน
16,030
9
นายบุญเสริม รักพร้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800