สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางมาลัย เสมียนรัมย์
ครู
46,040
2
นายสมคิด สำเลิศรัมย์
ครู
37,830
3
นางทุเรียน ธรรมาวิรุฬห์
ครู
48,540
4
นางบังอร นาคเจริญ
ครู
43,800
5
นางกัลยา รัตนวรรณ
ครู
45,290
6
นางเครือวรรณ บุราสิทธิ์
ครู
37,830
7
นางทิพพาพร โพธิมาศ
ครู
50,290
8
นางพิศมัย ภูมิเขต
ครู
46,040
9
นายมงคล บุราสิทธิ์
ครู
37,830
10
นางทองดี เภสัชชา
ครู
50,290
11
นายประยุทธ์ สนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420
12
นายเด่น สาลีรัมย์
พนักงานบริการ
17,890