สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านแท่นพระ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสนธยา งามดี
ครู
37,830
2
นางจินตนา ประทีปรัมย์
ครู
45,290
3
น.ส.สะอาด ตาชูชาติ
ครู
38,620
4
นายธีระนันท์ มั่นยืน
ครู
40,100
5
นายวิชชุ วงศ์มะเกลือเก่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,940