สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านบุตาวงษ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายธีระชาติ เสาวพันธุ์
ครู
45,290
2
น.ส.วิชุดา จันทร์จำเริญ
ครู
46,760
3
นายอุดม บุราสิทธิ์
ครู
45,290
4
น.ส.ปัญญาพร แพนดี
ครู
33,140
5
นางกัลยารัตน์ ประเสริฐศรี
ครู
19,460
6
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370