สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุพัตรา สายรัมย์
ครู
44,560
2
นางจันทร์เพ็ญ มณฑล
ครู
46,040
3
นายการุณ สายรัมย์
ครู
46,040
4
นายสำรอง สังข์รัมย์
ครู
37,200
5
นางจัตุพร ศิริพันธ์โนน
ครู
40,100
6
นางบุปผชาติ สายรัมย์
ครู
46,760
7
นางทองแม้น โพธิ์สาร
ครู
46,760
8
นางดวงพร จีนสลุต
ครู
43,800
9
นางสมใจ สรารัมย์
ครู
45,290
10
นางวิมลพรรณ มานะยิ่ง
ครู
41,580
11
นางจตุรพร แสงทวีสุข
ครู
46,040
12
นายภานุมาศ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370